Exaelia

Contact

Skype
blackstarforeverr

Signature

Toorimase, toorimase
Ikaba izuko ga hosomichi nareba
Tehnjin moto he to itaru hosomichi
Goiken gomuyou toorenu totemo
Kono ko no too no oiwai ni
Ryou no ofuda wo osame ni sanzu
Iki wa yoi nagi, kaeri wa kowaki
Waga naka kowaki no tooshi kana?