kics-91722

  1. [ASL] Yui Kaori - Puppy [MP3] [w Scans]

    [Album] [ASL] Yui Kaori - Puppy [MP3] [w Scans]

    ALBUM INFORMATION: Original Name: Puppy Artists: Ogura Yui, Ishihara Kaori Composers: Shunryuu, Maeyamada Kenichi, Nagoya Tsukasa, Miyazaki Makoto, Takahashi Nana, Oomori Shouko, Mizuki Ueki Arrangers: Sizuk, Maeyamada Kenichi, KOHEI, Miyazaki Makoto, Gravity musik, Takahashi Nana, Oomori...
  2. [ASL] Yui Kaori - Puppy [FLAC] [w Scans]

    [Album] [ASL] Yui Kaori - Puppy [FLAC] [w Scans]

    ALBUM INFORMATION: Original Name: Puppy Artists: Ogura Yui, Ishihara Kaori Composers: Shunryuu, Maeyamada Kenichi, Nagoya Tsukasa, Miyazaki Makoto, Takahashi Nana, Oomori Shouko, Mizuki Ueki Arrangers: Sizuk, Maeyamada Kenichi, KOHEI, Miyazaki Makoto, Gravity musik, Takahashi Nana, Oomori...