Kuro666

Favorite Anime
Inuyasha
Favorite Games
Kichikuou Rance
Favorite Singers/Musicians
Mizuki Nana